Gørding d. 20/5-2019

Privatlivetspolitik for Kulturparaplyen.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikre en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine oplysninger
Kulturparaplyen er dataansvarlig, og vi sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner som er:

Medlemskab af Kulturparaplyen:

Ole Bregenborg
Nørregade 11
4014 7820
kasser@goerdingforsamlingshus.dk

Udlejning af forsamlingshuset:

Heidi Hansen
Sdr. Lourupvej 16
2971 0658
udlejning@goerdingforsamlingshus.dk

 

Behandling af personoplysninger.

Vi behandler følgende oplysninger.

1. Medlemsoplysninger
     -Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato,      telefonnummer, mailadresse

2. Udlejning
     -Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og   mailadresse.

Hvor får vi oplysningerne fra.
     -Dem får vi fra dig

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
     -At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger. At det er          nødvendigt, for at vi kan opfylde en aftale med dig
     -At loven stiller krav om at vi behandler dine oplysninger
     -At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer/brugere er:
     -At behandle medlemsoplysninger - herunder at opkræve kontingent
     -At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
     -At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

     -At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontigent mv
     -At du kan opfylde dine forpligtelser som bruger af huset, herunder betale husleje mv.

Vidergivelse af dine oplysninger.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen - fx til brug for markedsføring - uden din samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, eller som bruger af huset.

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, når du opsiger dit medlemskab.

Bruger af huset: Personoplysninger gemmes i op til 12 måneder efter brug af huset.

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

     -Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig - det er det vi oplyser dig          om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
     -Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
     -Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
     -Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
     -Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring. -Du har ret til at flytte dine oplysninger - dvs. At vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontakt oplysninger øverst her i privatslivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandlingen af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatslivspolitik. Når vi ændre privatslivspolitikken ændre vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelse herom.

Den til enhver til gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.